Finnish Comms Awards -kilpailussa on kaksi pääsarjaa, joista kummassakin useampi kategoria sekä Vuoden varainhankintateko -kategoria. Kilpailussa on myös neljä vertaisarvioinnilla arvioitavaa kategoriaa sekä kaksi kategoriaa, joiden voittajat valitaan tuomaristopäivän päätteeksi. Alla on listattu kaikki kategoriat sekä niiden kuvaukset.

Otathan huomioon, että

  • Tuomaristolla on oikeus sijoittaa kampanja toiseen sarjaan kuin se on ilmoitettu.
  • Kilpailukategorioiden mallilomakkeet löydät täältä.

Mikäli sinulle herää mitä tahansa kysymyksiä kilpailuun osallistumisesta, ota yhteyttä Henna Saleniukseen henna.salenius@marketingfinland.fi 050 471 9985. Autamme mielellämme!

 

OSALLISTU

Neuvonanto, konsultointi, suunnittelu ja valmennus

Pääkategorian kuvaus

Näissä kategorioissa palkitaan toimiston asiakkaalleen antamasta neuvonannosta, suunnittelusta, konsultoinnista ja/tai valmennuksesta. Työn merkittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan asiakaskokemuksen ja/tai saavutettujen tavoitteiden perusteella. Työ voi olla pitkäjänteistä, jatkuvaa retainer-työtä, toistuvaa tai se voi olla myös kertaluonteinen neuvonanto, konsultointi tai valmennus.

Työn suorittamiseen ja/tai sen jalkauttamiseen on voitu käyttää useita eri keinoja ja kanavia – ei-julkisia, rajoitettuja tai julkisia. Työ voi rajautua vain neuvonantoon, suunnitteluun, konsultointiin tai valmennukseen. Mikäli työssä on kuitenkin vaikutettu oman, ansaitun, maksetun tai vaikuttajayhteistyön julkisuuden kautta, onnistumista ei arvioida yleisen julkisuuden määrän, laadun tai yleisen tunnettuuden perusteella, vaan tavoitelluissa kohderyhmässä saadun vaikuttavuuden perusteella.

Vaikuttavuus voi olla määrällistä (esim. myynti, työnhakijoiden määrä, pörssikurssin kehitys) ja/tai laadullista (esim. asian hyväksyntä, mielipiteiden muuttuminen, tyytyväisyys, katastrofin välttäminen). Vaikuttavuudesta ja merkittävyydestä kertovan asiakaskokemuksen tulee olla asiakkaan allekirjoittama siten, että siinä näkyvät nimi, asema, yritys.

Strateginen viestintäkonsultointi

Strateginen viestintäkonsultointi tarkoittaa asiakasta hyödyttävää, organisaation ulkopuolista viestinnän näkemystä, toimialatuntemusta sekä liiketoimintaosaamista, joka täyttää tai tukee määrätietoisesti asiakasorganisaation mission toteutumista ja auttaa saavuttamaan sen tärkeitä tavoitteita. Strateginen viestintäkonsultointi lähtee organisaation strategisista tavoitteista ja vahvistaa sen riskien- ja maineenhallintaa sekä yhteiskuntasuhteita. Se edellyttää mm. eri sidosryhmien ja yleisöjen merkityksen ja odotusten sekä viestintätottumusten huomioon ottamista organisaation tavoitteita edistävässä vuorovaikutuksessa.

Kategoriassa palkitaan työ, joka on  auttanut kehittämään organisaation menestykselle ja olemassaololle välttämätöntä argumentointia, ja myös tukenut päätöksentekoa.

Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työ on jatkunut tai sitä on toteutettu myös 2022 ja/tai 2023.

 

Yritys- ja yhteisöviestintä (sisäinen)

Sisäinen yritys- ja yhteisöviestintä liittyy viestintään yrityksen tai organisaation omassa työyhteisössä. Asiantuntevasti suunniteltuna ja toteutettuna se edistää asiakasorganisaation päivittäistä toimintaa ja tavoitteita.

Kategoriassa palkitaan työ, jossa vuorovaikutusta, osallisuutta ja monenkeskistä tiedonkulkua edistänyt sisäinen viestintä on vahvistanut organisaation tuottavuutta, kilpailukykyä, työnantajakuvaa sekä luottamuspääomaa.

Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työ on jatkunut tai sitä on toteutettu myös 2022 ja/tai 2023.

Yritys- ja yhteisöviestintä (ulkoinen)

Liittyy viestintään yrityksen tai muun organisaation ja sen ulkoisten sidosryhmien välillä. Asiantuntevasti suunniteltuna ja toteutettuna se edistää asiakasorganisaation päivittäistä toimintaa ja tavoitteita.

Kategoriassa palkitaan työ, jossa vuorovaikutusta ja monenkeskistä tiedonkulkua edistänyt ulkoinen viestintä on vahvistanut organisaation tuottavuutta, kilpailukykyä, mainetta sekä luottamuspääomaa.

Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työ on jatkunut tai sitä on toteutettu myös 2022 ja/tai 2023.

Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä (Public Affairs + lobbaus)

Kaikki organisaatiot pyrkivät tavoitteisiinsa toimintaympäristössä, jota julkinen valta säätelee eri tavoin. Tavoitteitaan vastaava regulaatio edellyttää hyvää tiedonkulkua säätelijöiden ja säädeltävien kesken. Asiakasorganisaatio ja vaikuttajaviestinnän asiantuntija pyrkivät yhdessä tuottamaan ja jakamaan oikea-aikaisesti päätöksentekoa tukevaa luotettavaa tietoa sekä perusteltuja näkemyksiä. Työn onnistumisessa keskeistä ei useimmiten ole maksimaalinen näkyvyys, vaan oikeanlainen vuorovaikutus olennaisen päättäjän tai päättäjien kanssa. Monissa tapauksissa onnistuminen ei edes näy julkisuudessa, koska se ei ole tarkoituskaan. Keinona on kuitenkin myös voitu käyttää laajempaa näkyvyyttä asialle.

Kategoriassa palkitaan työ, joka edistää tätä vuorovaikutusta ammattitaitoisella ja eettisesti valveutuneella suhdetoiminnalla sekä pitkäjänteisellä vaikuttajaviestinnällä.

Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työ on jatkunut tai sitä on toteutettu myös 2022 ja/tai 2023.

Toimintaympäristön teemojen hallinta (Issues Management)

Yritysten ja organisaatioiden tavoitteellinen toiminta edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön luotaamista sekä tärkeiden sidosryhmien intressien ja odotusten kartoittamista. Toimintaympäristössä vaikuttavilla puheenaiheita on oma elinkaarensa, johon oikein ajoitetut ja kohdennetut viestintätoimet tulee suhteuttaa ennakoinnista ja oma-aloitteisuudesta analysointiin,reagointiin, debatointiin ja / tai oppimiseen ja mukautumiseen.

Kategoriassa palkitaan työ, jossa viestintätoimiston ulkopuolinen näkemys ja kokemus on auttanut organisaatiota teemojen hallinnassa ja tilaisuuksien hyödyntämisessä ja/tai vahinkojen ehkäisemisessä.

Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työ on jatkunut tai sitä on toteutettu myös 2022 ja/tai 2023.

Muutosviestintä

Merkittävien muutosten onnistunut läpivieminen organisaatiossa vaatii viestinnältä ja vuorovaikutukselta tavallistakin enemmän sekä määrää että laatua, joita tarvitaan luottamuksen rakentamiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Muutosviestinnän asiantuntija valmentaa muutosjohtajia ja -agentteja argumentoimaan ymmärrettävästi sekä noudattamaan viestinnässään aitoutta, rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä.

Kategoriassa palkitaan työ, joka havainnollistaa asioiden perusteellista käsittelyä kaikille asianosaisille ymmärrettävällä tavalla: millaisesta muutoksesta on kyse, mitkä syyt ja tavoitteet ajavat muutosta ja avoimesti käsittelemään saavutettuja tuloksia sekä tulevia haasteita.

Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työ on jatkunut tai sitä on toteutettu myös 2022 ja/tai 2023.

Vastuullisuusviestintä (CSR, ESG, Sustainability)

Vastuullisuusviestintä perustuu yrityksen tai organisaation kestävää kehitystä tavoitteellisesti edistävään strategiaan sekä toteutuneen kehityksen todentamiseen johdonmukaisesti raportoiduin mittarein. Onnistunut vastuullisuusviestintä tuntee sidosryhmiensä vastuullisuusodotukset ja vastaa niihin tarjoamalla luotettavaa tietoa ja avoimen palautekanavan. Se kykenee kertomaan myös oman toimintansa, tuotteidensa ja palveluidensa kestävyysongelmista ja niiden ratkaisemiseksi toteutetuista kehittämistoimista.

Kategoriassa palkitaan työ, joka osoittaa jatkuvasti kehittyvän kestävän liiketoiminnan ja vastuullisuuden aihealueen syvällistä tuntemusta ja johdonmukaista soveltamista läpileikkaavasti asiakasorganisaationsa viestinnässä. Kategoriassa ei arvioida työn vastuullisuutta, vaan työn vastuullisuusviestintää.

Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työ on jatkunut tai sitä on toteutettu myös 2022 ja/tai 2023.

Kriisi- ja poikkeustilanteet

Kriisiviestintä tarkoittaa kaikkea tiedon hankkimista, tuottamista, käsittelyä ja välittämistä, joita tarvitaan kriisitilanteiden ennakointiin ja ehkäisemiseen sekä niihin varautumiseen ja vahinkojen minimoimiseen haastavan tilanteen yllättäessä. Poikkeustilanteessa on kyettävä kommunikoimaan mahdollisimman viisaasti huolimatta tilanteelle ominaisesta informaation puuttumisesta ja käytettävissä olevan tiedon ja tilannekuvan epävarmuudesta sekä mm. sosiaalisen median tuottamista erityishaasteista.

Kategoriassa palkitaan työ, jossa viestintätoimisto on haastavassa poikkeustilanteessa onnistunut auttamaan asiakastaan rajoittamaan vahinkoja ja rakentamaan relevanteilla teema-areenoilla luottamusta keskeisiin sidosryhmiin.

Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työ on jatkunut tai sitä on toteutettu myös 2022 ja/tai 2023.

Viestintävalmennus ja simulaatiot

Johtajilta, esihenkilöiltä ja asiantuntijoilta odotetaan yhä enemmän viestinnällistä aktiivisuutta ja osaamista. Kyse on harjoiteltavista ja opittavista taidoista, joissa asiantuntevasta viestintävalmennuksesta on paljon hyötyä monille asianosaisille. Viestintävalmennus on erityisen arvokasta vahvistaessaan toimijoiden omia valmiuksia vastata sidosryhmien odotuksiin ja lisätessään organisaation viestintäaktiivisuutta ja vaikuttavuutta.

Kategoriassa palkitaan viestinnän valmennustyö tai simulaatioharjoitus, jonka asiakas on kokenut arvokkaaksi.

Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työ on jatkunut tai sitä on toteutettu myös 2022 ja/tai 2023.

Vaikuttamiskampanjat ja monikanavatyöt

Pääkategorian kuvaus

Näissä kategorioissa palkitaan toimiston asiakkaalleen tai yhteistyössä asiakkaan ja/tai yhteistyökumppanin kanssa toteuttamasta kampanjasta. Työn merkittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan kampanjan tulosten, asiakaskokemuksen ja/tai saavutettujen tavoitteiden perusteella. Kampanja voi olla lyhytkestoinen tai se voi olla pitkäjänteinen moniulotteinen retainer-sopimus, jossa toimeksiantoon kuuluu vuositasolla SOW:in mukaiset toimenpiteet.

Kampanjassa on voitu käyttää useita eri keinoja ja kanavia – ei-julkisia, rajoitettuja tai julkisia. Kampanjassa on voitu vaikuttaa oman, ansaitun tai maksetun median kautta tai tehty vaikuttajayhteistyötä. Kampanja voi olla toteutettu yhdessä tai useammassa kanavassa.

Vaikuttavuus voi olla määrällistä (esim. myynti, työnhakijoiden määrä, pörssikurssin kehitys) ja/tai laadullista (esim. asian hyväksyntä, mielipiteiden muuttuminen, tyytyväisyys, katastrofin välttäminen). Vaikuttavuudesta ja merkittävyydestä kertovan asiakaskokemuksen tulee olla asiakkaan allekirjoittama siten, että siinä näkyvät nimi, asema, yritys.

Hankeviestintä (Julkishallinto, oppilaitokset, järjestöt, liitot)

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan antamaan arvioon viestinnän vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja/tai merkityksestä organisaatiolle tai sen sidosryhmille sekä asiakaskokemuksesta.  Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2022 tai 2023 aikana.

Lanseeraus tai repäisy (Julkishallinto, oppilaitokset, järjestöt, liitot)

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan antamaan arvioon viestinnän vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja/tai merkityksestä organisaatiolle tai sen sidosryhmille sekä asiakaskokemuksesta.  Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2022 tai 2023 aikana.

Viestintä (Julkishallinto, oppilaitokset, järjestöt, liitot)

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan antamaan arvioon viestinnän vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja/tai merkityksestä organisaatiolle tai sen sidosryhmille sekä asiakaskokemuksesta.  Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2022 tai 2023 aikana.

Palvelu- ja tuoteviestintä (B2B-viestintä)

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan antamaan arvioon viestinnän vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja/tai merkityksestä organisaatiolle tai sen sidosryhmille sekä asiakaskokemuksesta.  Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2022 tai 2023 aikana.

Lanseeraus tai repäisy (B2B-viestintä)

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan antamaan arvioon viestinnän vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja/tai merkityksestä organisaatiolle tai sen sidosryhmille sekä asiakaskokemuksesta.  Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2022 tai 2023 aikana.

Viestintä (B2B-viestintä)

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan antamaan arvioon viestinnän vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja/tai merkityksestä organisaatiolle tai sen sidosryhmille sekä asiakaskokemuksesta.  Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2022 tai 2023 aikana.

Palvelu- ja tuoteviestintä (B2C-viestintä)

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan antamaan arvioon viestinnän vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja/tai merkityksestä organisaatiolle tai sen sidosryhmille sekä asiakaskokemuksesta.  Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2022 tai 2023 aikana.

Lanseeraus tai repäisy (B2C-viestintä)

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan antamaan arvioon viestinnän vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja/tai merkityksestä organisaatiolle tai sen sidosryhmille sekä asiakaskokemuksesta.  Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2022 tai 2023 aikana.

Viestintä (B2C-viestintä)

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan antamaan arvioon viestinnän vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja/tai merkityksestä organisaatiolle tai sen sidosryhmille sekä asiakaskokemuksesta.  Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2022 tai 2023 aikana.

Erityiskategoriat ja -palkinnot

Pro Bono

Kategoriassa palkitaan viestintätoimiston ammatillista työtä, joka on tehty pro bono (yleisen hyvän vuoksi) eli ilman taloudellista korvausta joko toiselle organisaatiolle tai toimiston omana aloitteena yhteiskunnallisesti tai globaalisti merkittävän asian edistämiseksi. Arviointikriteerinä on kampanjan vaikuttavuus tavoitellun tuloksen tai muutoksen edistämisessä. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2022 tai 2023 aikana.

Vuoden viestintätyö

Vuoden viestintätyö valitaan pääkategorian 1 voittaneiden joukosta tuomarointipäivän päätteeksi. Voittava työ edustaa viestintätoimistojen palveluja parhaimmillaan. Se on työ, josta toimiala voi olla ammatillisesti ylpeä. Voittajan valitsevat viestintätoimistoja edustavat tuomarit.

Vuoden vaikuttamiskampanja

Vuoden vaikuttamiskampanja valitaan pääkategorian 2 voittaneiden joukosta tuomarointipäivän päätteeksi. Voittajan valitsevat viestintätoimistoja edustavat tuomarit.

Henkilö- ja toimistopalkinnot

Vuoden viestintäkonsultti (avoin hakemus)

Vuoden viestintäkonsultti on omalla ammattiosaamisellaan tuottanut poikkeuksellista lisäarvoa useille asiakkaille ja omalle organisaatiolleen viestintätoimistossa. Palkittavan henkilön valitsevat viestintätoimistojen edustajista koottu raati vertaisarvioinnilla.

Vuoden nuori kyky

Kategoriassa halutaan nostaa esiin lahjakkaita alle 35-vuotiaita viestintäkonsultteja ja viestinnän asiantuntijoita sekä vahvistaa heidän luottamustaan mahdollisuuksiinsa vastata yhä uusiin ammatillisiin haasteisiin sekä tehdä  merkittävää työtä jatkuvasti kehittyvällä toimialalla.

Vuoden viestintätoimisto

Vuoden viestintätoimisto on osoittanut esimerkillisyyttä henkilöstö- ja asiakaskokemuksessa, asiakastyön tuloksellisuudessa, oman liiketoiminnan kehittämisessä, vaikuttavuudessa sekä viestintäalan maineen ja toimintaedellytysten edistämisessä. Palkittavan viestintätoimiston valitsevat viestintätoimistojen edustajista koottu raati vertaisarvioinnilla. 

Vuoden Spokesperson

Vuoden Spokesperson -kategoriassa palkitaan henkilö, joka on yhdessä toimiston kanssa rakentanut omaa rooliaan edustamansa organisaation puhehenkilönä. Yhteistyöhön on voinut kuulua esimerkiksi valmentamista, sparrausta, mediapitchausta ja muuta konsultointia, joka on auttanut henkilöä olemaan esillä relevanteissa paikoissa ja medioissa. Kategoriassa palkitaan ennen kaikkea yhteisestä kasvumatkasta sekä näkyvyydestä juuri oikeissa paikoissa.

Vuoden pitchaaja

Vuoden pitchaaja on viestintäammattilainen, jolla on kyky ja taito esittää asiansa yleisölleen kiinnostavasti ja vaikuttavasti. Tuomaristo valitsee vuoden pitchaajan toimistoedustajien joukosta kuultujen kilpailutöiden esitysten perusteella tuomarointipäivän päätteeksi.

Timantti -palkinto

Viestintätoimistojen hallitus jakaa palkinnon poikkeuksellisen ansioituneelle seniorikonsultille harkinnan mukaan. Tätä palkintoa ei voi hakea.

Hyväntekeväisyysjärjestöt / Vuoden varainhankintateko

Vuoden varainhankintateko

Vuoden varainhankintateko -kategoriassa palkitaan yleishyödyllinen tai muu organisaatio, joka on toteuttanut erinomaisia tuloksia saavuttaneen varainhankinnan teon. Arvioinnissa painotetaan varainhankintateon rahallista tulosta sekä tuloksessa tapahtunutta kasvua organisaation kokoon ja aiempiin tuloksiin suhteutettuna. Lisäksi huomioidaan varainhankinnan toteutuksen oivaltavuus, tavoittavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2022 tai 2023 aikana.

Jaa: