Finnish Comms Awards -kilpailussa on kaksi pääsarjaa, joista kummassakin useampi kategoria. Löydät lyhyet kuvaukset sivuiltamme.  Tarkista esimerkkien avulla mihin kategoriaan osallistua.

Otathan huomioon, että

  • Tuomaristolla on oikeus sijoittaa kampanja toiseen sarjaan kuin se on ilmoitettu.
  • Kilpailukategorioiden mallilomakkeet löydät täältä.

Vertaisarvioinnilla tuomaroitavat

Vuoden ajatusjohtaja

Ajatusjohtaja on menestyksellisesti saanut ajatuksilleen julkisuutta ja esiintynyt organisaationsa edustajana julkisuudessa. Hän on ansainnut paikkansa henkilönä, jota media ja yleisö kuuntelevat. Tässä kategoriassa palkitaan ajatusjohtajan lisäksi hänen tukijoukkonsa viestintätoimistossa. Palkittavan ajatusjohtajan valitsevat viestintätoimistojen edustajista koottu raati. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Vuoden viestintätoimisto

Vuoden viestintätoimisto on osoittanut esimerkillisyyttä henkilöstö- ja asiakaskokemuksessa, asiakastyön tuloksellisuudessa, oman liiketoiminnan kehittämisessä, vaikuttavuudessa sekä viestintäalan maineen ja toimintaedellytysten edistämisessä. Palkittavan viestintätoimiston valitsevat viestintätoimistojen edustajista koottu raati vertaisarvioinnilla. 

Vuoden viestintäkonsultti

Vuoden viestintäkonsultti on omalla ammattiosaamisellaan tuottanut poikkeuksellista lisäarvoa useille asiakkaille ja omalle organisaatiolleen viestintätoimistossa. Palkittavan henkilön valitsevat viestintätoimistojen edustajista koottu raati vertaisarvioinnilla.

Valitaan tuomaristopäivän päätteeksi - ei erillistä hakua

Vuoden viestintätyö

Kilpailun kategoriavoittajista valitaan vuoden viestintätyö, joka parhaiten edustaa kilpailun tavoitteita ja tuo esimerkillisesti esiin viestintätoimistojen pitkäjänteistä asiakastyötä. Valinta suoritetaan tuomarointipäivän päätteeksi, kun kaikki kategoriavoittajat on valittu.

Vuoden pitchaaja

Vuoden pitchaaja on viestintäammattilainen, jolla on kyky ja taito esittää asiansa yleisölleen kiinnostavasti ja vaikuttavasti. Tuomaristo valitsee vuoden pitchaajan kuultujen kilpailutöiden esitysten perusteella tuomarointipäivän päätteeksi.

Toimialakohtainen viestintätyö

Teknologia

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty teknologia-alan yritysten ja organisaatioiden liiketoimintaa, teknologialähtöisten haasteiden ratkaisemista tai edistetty teknologian hyväksyntää ja käyttöönottoa vaikuttavan viestinnän keinoin. Työtä arvioidaan työn tavoitteiden ja toimenpiteiden suhteella tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Kategoriaa sponsoroi vuonna 2021 Liana Technologies

Lifestyle, terveys ja hyvinvointi

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty lifestyle-, terveys- ja hyvinvointialan yritysten ja organisaatioiden liiketoimintaa ja/tai terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtyä pitkäjänteistä ja tuloksellista viestintätyötä. Työtä arvioidaan työn tavoitteiden ja toimenpiteiden suhteella tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Julkishallinto ja järjestöt

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty julkishallinnon tai järjestöjen toimintaa, hankkeita tai vaikuttamistavoitteita. Työtä arvioidaan työn tavoitteiden ja toimenpiteiden suhteella tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Kauppa ja palvelut

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty kaupan- ja/tai palvelualojen yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa, tuotteiden tai palvelujen tunnettuutta, hyväksyntää, myyntiä tai käyttöä. Työtä arvioidaan työn tavoitteiden ja toimenpiteiden suhteella tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Teollisuus ja rakentaminen

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty teollisuus- ja/tai rakennusalan yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa, tuotteiden ja/tai palvelujen tunnettuutta, hyväksyntää, myyntiä tai käyttöä. Työtä arvioidaan työn tavoitteiden ja toimenpiteiden suhteella tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosatyöstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Liikenne ja logistiikka

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty liikenteen ja/tai logistiikan alan yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa, tuotteiden ja/tai palvelujen tunnettuutta, hyväksyntää, myyntiä tai käyttöä. Työtä arvioidaan työn tavoitteiden ja toimenpiteiden suhteella tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Viestintätyö

Strateginen viestintäkonsultointi

Kategoriassa palkitaan työ, jossa näkyy strategisen viestintäkonsultoinnin rooli, merkitys ja arvo liiketoimintastrategian narratiivin luomisessa ja jalkauttamisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työn arviointikriteerinä on ensisijaisesti asiakkaan antama lausunto toimiston työn koetusta laadusta (asiakaskokemus), vaikuttavuudesta (tuloksellisuus) ja strategisesta merkityksestä (arvo strategian toteutumisessa). Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Yritys/organisaatioviestintä

Kategoriassa palkitaan yrityksen tai organisaation tuloksellista ja vaikuttavaa viestintätyötä, jolla on edistetty liiketoimintaa, rakennettu mainetta, parannettu työnantajamielikuvaa ja/tai muuten vaikutettu viestinnän eri keinoin organisaation sidosryhmiin. Työtä arvioidaan työn tavoitteiden ja toimenpiteiden suhteella tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Talous- ja sijoittajaviestintä

Kategoriassa palkitaan yrityksen tai organisaation tuloksellista ja/tai vaikuttavaa viestintätyötä, jossa talous- ja sijoittajaviestinnän keinoin on parannettu yrityksen/organisaation toimintaedellytyksiä ja vaikuttavuutta suhteessa sijoittajiin, rahoittajiin, analyytikoihin, työmarkkinoihin, julkiseen sektoriin tai toimialaan. Tämä kattaa mm. listautumisviestinnän, yrityskaupat, rahoituksen nostamisen, tulos- ja strategiajulkistukset ja joukkorahoituskampanjat. Työtä arvioidaan työn tavoitteiden ja toimenpiteiden suhteella tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Vuoden tapahtuma, lanseeraus tai repäisy

Kategoriassa palkitaan lyhytkestoinen kampanja, jolla on saavutettu poikkeuksellisen hyviä ja mitattavia tuloksia. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden soveltuvuuteen, luovuuteen, toteutuksen vaikuttavuuteen ja tavoiteltujen tulosten saavuttamiseen asiakkaan ongelmaan/tavoitteisiin nähden. Erityistä arvoa annamme rohkeudelle kokeilla uusia keinoja ja kanavia. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Ansaittu näkyvyys ja mediasuhteet

Kategoriassa palkitaan pääsääntöisesti pitkäjänteisen ansaitun toimituksellisen median, sosiaalisen median ja/tai mediasuhteiden rakentamisen kautta saatua liiketoimintaa tukevaa ansaittua näkyvyyttä, hyväksyntää ja luottamusta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen määritellyissä kohderyhmissä. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Kriisi- ja poikkeustilaviestintä

Kategoriassa palkitaan yrityksen tai organisaation onnistunutta kriisi- ja poikkeustilaviestintään liittyvää konsultointia, viestintää ja/tai kriisinhallintaa. Arvioinnissa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota asiakkaan lausuntoon asiakaskokemuksesta ja viestintätoimiston avun merkityksellisyydestä kriisin tai poikkeustilan hoitamisessa, liiketoimintaan kohdistuneiden uhkien torjunnassa ja/tai organisaation toimintaedellytysten jatkumisessa. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Pro Bono

Kategoriassa palkitaan viestintätoimiston ammatillista työtä, joka on tehty pro bono (yleisen hyvän vuoksi) eli ilman taloudellista korvausta joko toiselle organisaatiolle tai toimiston omana aloitteena yhteiskunnallisesti tai globaalisti merkittävän asian edistämiseksi. Arviointikriteerinä on kampanjan vaikuttavuus tavoitellun tuloksen tai muutoksen edistämisessä. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Vastuullisuusviestintä

Kategoriassa palkitaan vastuullisuusviestinnän onnistunutta konsultointia ja/tai tuloksellista toteutusta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota organisaation vastuullisuusviestinnän strategisuuteen, erottuvuuteen, vaikuttavuuteen ja asiakkaan antamaan lausuntoon asiakaskokemuksesta. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Muutosviestintä

Kategoriassa palkitaan organisaation muutosviestinnän onnistuneesta konsultoinnista, suunnittelusta ja/tai toteutuksesta. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan antamaan arvioon muutosviestinnän vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja/tai merkityksestä organisaatiolle tai sen sidosryhmille sekä asiakaskokemuksesta. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Hyväntekeväisyysjärjestöt / Vuoden varainhankintateko

Vuoden varainhankintateko

Vuoden varainhankintateko -kategoriassa palkitaan yleishyödyllinen tai muu organisaatio, joka on toteuttanut erinomaisia tuloksia saavuttaneen varainhankinnan teon. Taloudellisen tuloksen lisäksi teko on kasvattanut yleisön ymmärrystä ja tietoa hyvän tekemisen kohteen ajankohtaisuudesta. Kategoriassa arvioidaan viestinnän ja vaikuttamistyön synergiaa sekä toteutunutta tulosta organisaation tavoitteisiin nähden. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta pääosa työstä tulee olla tehtynä vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Jaa: